Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden 

voor trainingen, voorlichting, bijscholing, coaching en begeleiding door Gezinfluencer en haar partners

1. Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. De opdrachtgever: de natuurlijke persoon of onderneming die een overeenkomst aangaat met Gezinfluencer
 2. Het aanbod: diensten die worden aangeboden Gezinfluencer, met inbegrip van maar niet beperkt tot trainingen, lezingen, adviesgesprekken, coaching, lesprogramma’s en de organisatie van events.
 3. Externe partner: een trainer, coach of spreker die door Gezinfluencer wordt ingehuurd om (een deel van) de overeengekomen diensten te verzorgen.

2. Indentiteit van de onderneming

 • Gezinfluencer
 • Travertijnstraat 12 – 1.20  9743SZ Groningen
 • hallo@gezinfluencer.nl
 • KvK Groningen 73897574
 • BTW NL236825732B01       

3. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, werkzaamheden en overeenkomsten terzake door of namens Gezinfluencer en haar partners verzorgde trainingen en opleidingen.
 2.  Algemene inkoop- of andere algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing op de rechtsverhouding tussen opdrachtgever en Gezinfluencer en worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen mogelijk als Gezinfluencer en opdrachtgever deze schriftelijk met elkaar zijn overeengekomen.
 4. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden digitaal aan de opdrachtgever beschikbaar gesteld.
 5. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Gezinfluencer en de opdrachtgever zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

4. Inschrijving en totstandkoming

 1. Alle aankondigingen, offertes en aanbiedingen van Gezinfluencer en haar partners zijn vrijblijvend.
 2. Inschrijven voor een training, opleiding of event gebeurt uitsluitend online.
 3. Inschrijvingen worden in behandeling genomen op volgorde van binnenkomst.
 4. Gezinfluencer bevestigt per e-mail  de inschrijving.
 5. De overeenkomst tussen Gezinfluencer en opdrachtgever komt tot stand door:
  • ofwel ondertekening van een offerte/opdrachtbevestiging door opdrachtgever en Gezinfluencer
  • ofwel door invulling van een (digitaal) inschrijvingsformulier,
  • ofwel door een schriftelijke bevestiging van Gezinfluencer aan de opdrachtgever na een telefonische aanmelding.
  • De opdrachtgever die een training ook namens andere deelnemers boekt is hoofdelijk aansprakelijk voor alle andere (mede-)participanten, die hij/zij aanmeldt.
  • Bij het aanmelding van/door een minderjarige is schriftelijke toestemming van de wettelijk vertegenwoordiger noodzakelijk.
  • Gezinfluencer houdt zich het recht voor een inschrijving binnen 5 werkdagen na kennisname van de inschrijving door de opdrachtgever zonder opgave van redenen te annuleren.
  • Door de inschrijving aanvaardt de opdrachtgever de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.

5. Opleiding, coaching en trainingen.

 1. Gezinfluencer en haar partners spannen zich in om te zorgen voor een adequate en deugdelijke kwaliteit van de opleiding, coaching en trainingen.
 2. Na afloop van de opleiding, coaching of training ontvangt de deelnemer een evaluatieformulier.
 3. Gezinfluencer zal dat gebruiken om de opleidingen, coaching en trainingen waar nodig te verbeteren alsmede haar docenten en trainers te beoordelen.
 4. Eventuele klachten over de (kwaliteit van de) door Gezinfluencer en haar partners geleverde opleidingen, coaching en trainingen dienen binnen uiterlijk 8 dagen na uitvoering hiervan, schriftelijk en gemotiveerd aan Gezinfluencer kenbaar worden gemaakt, t.a.v. Gezinfluencer, Travertijnstraat 12-1.20, 9743SZ Groningen.
 5. Bij het achterwege blijven hiervan wordt de opdrachtgever/deelnemer geacht geen klachten te hebben.
 6. Gezinfluencer behoudt zich het recht voor bij Live trainingen de locatie te veranderen en om in het geval van onvoldoende inschrijvingen een training of opleiding geen doorgang te laten vinden.
 7. Gezinfluencer zal de opdrachtgever/deelnemer daarover tijdig informeren.
 8. Voor online trainingen van Gezinfluencer geldt dat een training binnen een jaar moet worden afgerond.

6. Betaling.

 1. De deelnamekosten van training op locatie zijn bij vooruitbetaling verschuldigd. Gezinfluencer verzendt daartoe (uitsluitend per e-mail) een factuur in pdf formaat.
 2. Voor online training zijn de deelnamekosten direct na inschrijving verschuldigd, na betaling heeft de deelnemer direct toegang tot de training en de lesstof.
 3. Voor een training die via de website van Gezinfluencer is aangekocht en wordt verzorgd door een externe partner zijn de deelnamekosten direct na inschrijving verschuldigd.
 4. Bij niet tijdige of onvolledige betaling behoudt Gezinfluencer zich het recht voor de deelnemer uit te sluiten van deelname.
 5. Tenzij anders vermeld in de cursusinformatie, is de prijs van de cursus inclusief het bijbehorende materiaal.
 6. De opdrachtgever heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Gezinfluencer te melden.
 7. In geval van wanbetaling van de opdrachtgever heeft Gezinfluencer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de opdrachtgever kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

 

7. Annulering en wijziging.

Training op lokatie

 1. De opdrachtgever kan de training schriftelijk annuleren. Voorwaarde is dat de annulering is bevestigd door Gezinfluencer.
 2. De annuleringskosten zijn als volgt opgebouwd:
  – meer dan 4 werken voor het begin van de training: geen annuleringskosten
  – 2 tot 4 weken voor het begin van de cursus: 50% van de trainingskosten
  – minder dan 2 weken voor het begin van de cursus: volledige trainingskosten
 3. Bij verhindering mag altijd een vervanger de plaats van de aangemelde cursist innemen. De opdrachtgever moet deze vooraf schriftelijk bij Gezinfluencer aanmelden.
 4. Indien door omstandigheden een bepaalde training onverhoopt geen doorgang kan vinden, zal Gezinfluencer trachten binnen afzienbare termijn te zorgen voor een vervangende training. Indien een vervanging niet mogelijk is en Gezinfluencer de opleiding of training annuleert zal Gezinfluencer het deelnamegeld restitueren aan de opdrachtgever. De opdrachtgever heeft geen recht op een (aanvullende) schadevergoeding; iedere verdere aansprakelijkheid zijdens Gezinfluencer is uitgesloten.

Online trainingen

 1. Een overeenkomst voor het volgen van een online training die direct bij aanmelding gestart wordt, kan niet herroepen worden.
 2. De online training kan na betaling direct worden gebruikt waardoor de online trainingen van Gezinfluencer worden geleverd voordat de herroepingstermijn, als bedoeld in de Wet Koop op Afstand, is verstreken.
 3. Gezinfluencer wijst je er op dat je om die reden geen gebruik kan maken van de afkoelingstermijn zoals vermeld in Artikel 7:46d lid 1 in het Burgerlijk Wetboek.

Training en coaching bij een externe partner

 1. Voor een training of coaching die via de website van Gezinfluencer is aangekocht en wordt verzorgd door een externe partner gelden de Algemene Voorwaarden voor annulering van de betreffende partner.

Overige diensten: lezing, lesprogramma, adviesgesprek

 1. De opdrachtgever kan de overige dienst schriftelijk annuleren. Voorwaarde is dat de annulering is bevestigd door Gezinfluencer. De annuleringskosten zijn als volgt opgebouwd:
  – meer dan 4 werken voor het begin van de dienst: geen annuleringskosten
  – 2 tot 4 weken voor het begin van de dienst: 50% van de kosten
  – minder dan 2 weken voor het begin van de dienst: volledige kosten
 • Gezinfluencer behoudt zich  het recht voor aangekondigde docenten of sprekers te vervangen.
 • Aan informatie op onze website, andere online platforms of websites waarop uitingen van Gezinfluencer zijn vermeld aangaande trainingen, opleidingen of events kunnen geen rechten worden ontleend.
 • Mede wegens kwaliteitsverbetering en/of herprogrammering behoudt Gezinfluencer zich het recht voor het trainings- of, opleidingsprogramma ten opzichte van de aankondiging zowel organisatorisch (bijvoorbeeld de locatie) als inhoudelijk (door bijvoorbeeld actualiteit prominent te betrekken) aan te passen.

8. Online account

 1. Indien de opdrachtgever wil deelnemen aan een online training dient de opdrachtgever een account aan te maken op de website van Gezinfluencer.
 2. Voor deelname aan de training geeft de opdrachtgever toestemming aan Gezinfluencer om naar het door hem opgegeven e-mailadres een e-mail te sturen.
 3. Om in te kunnen loggen op de website dient de opdrachtgever zijn/haar e-mailadres en zijn/haar wachtwoord in te vullen. Het wachtwoord is strikt privé en vertrouwelijk, en mag niet met anderen worden gedeeld.
 4. Het account is strikt privé en mag niet met anderen worden gedeeld.

9. Intellectueel eigendom.

 1. De intellectuele en industriële eigendomrechten met betrekking tot de aan opdrachtgever verstrekte materialen komen ofwel Gezinfluencer ofwel de door Gezinfluencer ingehuurde trainers en coaches toe.
 2. Alle door Gezinfluencer in het kader van de opleiding, training of event aan opdrachtgever/deelnemer verstrekte materialen zijn uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik van de opdrachtgever/deelnemer of diens organisatie.
 3. Het is opdrachtgever/deelnemer, ongeacht de wijze daarvan, niet toegestaan de verkregen informatie te verveelvoudigen en/of te openbaren.
 4. Het is opdrachtgever/deelnemer niet toegestaan om op basis van de door of namens Gezinfluencer verstrekte informatie (cursus, trainings- of opleidingsmateriaal) al dan niet in samenwerking met derden een soortgelijke opleiding of training te ontwikkelen of te geven, tenzij Gezinfluencer daarvoor voorafgaand schriftelijke toestemming heeft verleend.
 5. De industriële en intellectuele eigendomrechten van door cursist verstrekte materialen (bijvoorbeeld ingestuurde huiswerk of coachingsopdrachten) blijven bij de deelnemer.

10. Aansprakelijkheid.

 1. Met het geven van een training, lezing, lesprogramma, het organiseren van events of het voeren van een adviesgesprek aanvaardt Gezinfluencer een inspanningsverplichting.
 2. Hoewel met betrekking tot de inhoud van de door Gezinfluencer geleverde diensten de uiterste zorg wordt betracht, kan Gezinfluencer de afwezigheid van fouten of onvolledigheden niet uitsluiten.
 3. Gezinfluencer noch de externe partners zijn op enigerlei wijze aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door dergelijke fouten of onvolledigheden.
 4. Gezinfluencer is niet aansprakelijk voor schade aan persoon of goederen door ongeval, verlies of diefstal ontstaan op de trainings- of eventlocatie.
 5. Gezinfluencer is niet aansprakelijk voor door de opdrachtgever dan wel enige derde geleden schade als gevolg van onjuist en/of ondeskundig gebruik door opdrachtgever of enige derde van door Gezinfluencer verstrekte informatie (trainings- of opleidingsmateriaal), geleverde training, georganiseerd event of adviesgesprek.
 6. Bij een overeenkomst met betrekking tot een training die uitgevoerd wordt door een externe partner kan Gezinfluencer niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet nakomen van afspraken door deze partner, noch is Gezinfluencer verantwoordelijk voor de kwaliteit van de training.
 7. Gezinfluencer neemt haar verantwoordelijkheid voor het selecteren van betrouwbare externe partners echter zeer serieus en streeft naar het leveren van een dienstverlening van hoge kwaliteit.
 8. Gezinfluencer streeft ernaar de diensten op de website 7 dagen per week en 24 uur per dag toegankelijk te houden, maar kan de toegang onderbreken, onder meer door onderhoudswerken, updating en/of om een andere technische reden.
 9. Gezinfluencer kan nooit garanderen dat de gegevens op de website correct zijn. Gezinfluencer  zal er alles aan doen om de juistheid van deze gegevens zo consistent mogelijk te houden.

11. Klachten

Eventuele klachten over de (kwaliteit van de) door Gezinfluencer en haar partners geleverde diensten dienen binnen uiterlijk 8 dagen na uitvoering hiervan, schriftelijk en gemotiveerd aan Gezinfluencer kenbaar worden gemaakt. Bij het achterwege blijven hiervan wordt de opdrachtgever geacht geen klachten te hebben.

12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter.

 1. Op iedere overeenkomst tussen Gezinfluencer en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de uitvoering van de onderhavige overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, en niet tussen partijen in onderling overleg beëindigd kunnen worden, worden beslecht door de bevoegde rechter te Groningen.

Versie maart 2019